Registrovat
Všeobecné obchodní podmmínky
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE POJMŮ
 1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi provozovatelem a klientem prostřednictvím internetové aplikace provozovatele.
 2. Internetová aplikace je zpřístupněna na webové stránce umístěné na internetové adrese www.freecoin.cz. (dále jen „ webová stránka “).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky obchodování v platném znění.
 5. Občanský zákoník je zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ OZ“).
 6. Bitcoinje digitální (virtuální) měna, kterou lze získat nákupem, převést a směnit za hmotné statky.
 7. Klient je právnická či fyzická osoba, která je starší 18 let a není jakkoli omezena na svých právech a která kupuje, případně prodává bitcoin.
 8. Provozovatel je obchodní korporace Freecoin s.r.o., IČ: 05040949, se sídlem Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93253, která prodává, případně kupuje bitcoin.
 9. Objednávka je objednávkový formulář umístněný na webových stránkách provozovatele.
 10. Bitcoinová peněženka je účet klienta vedený v bitcoinech, kdy pro naplnění účelu kupní smlouvy klient prohlašuje, že disponuje vlastní bitcoinovou peněženkou. Provozovatel informuje klienta, že pro vygenerování a správu bitcoinové peněženky využívá software třetí strany, za který provozovatel nenese žádnou zodpovědnost. Provozovatel neodpovídá za ztrátu nebo zneužití bitcoinové peněženky nebo přístupových hesel k této peněžence.
 11. Účet je soubor záznamů a přístupových údajů, které vzniknou registrací a činností klienta.
 12. Verifikace účtu se rozumí ověření identity klienta provozovatelem pomocí osobních dokladů.
 13. Provozovatel prohlašuje a klient bere toto prohlášení na vědomí, že provozovatel je povinnou osobou podle § 2 odst. 1 písm. l) zákona číslo 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 1. Pro objednání bitcoinu navštíví klient webovou stránku a vyplní v internetové aplikaci na těchto webových stránkách objednávkový formulář.
 2. Objednávku je možné použít pouze k nákupu či prodeji bitcoinu.
 3. Pokud hodnota bitcoinu bude maximálně ve výši 1.000 EUR , není k uskutečnění tohoto obchodu nutná registrace a ověření uprovozovatele. Registrace je však provozovatelem doporučená. Objednávka pak obsahuje pouze tyto údaje:
  1. množství bitcoinu, které chce klient koupit či prodat a odpovídající cenu v českých korunách;
  2. adresu bitcoinové peněženky klienta pro bitcoin, jedná-li se ze strany klienta o nákup bitcoinů;
  3. číslo bankovního účtu klienta, jedná-li se ze strany klienta o prodej bitcoinů a není-li klientem vyžadována platba v hotovosti;
  4. adresu elektronické pošty zákazníka (dále jen „ elektronická adresa zákazníka “);
  5. číslo mobilního telefonu pro doručení oznámení o provedení transakce (nepovinná položka);
  6. souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 4. Pokud hodnota bitcoinu bude ve výši 1.001 EUR – 15.000 EUR včetně je nutné ověření klienta u provozovatele.
 5. Pokud hodnota bitcoinu bude více než 15.001 EUR je nutná registrace klienta u provozovatele. Nad rámec registrace a objednávky je pak klient minimálně povinen informovat provozovatele o účelu a zamyšleném povaze obchodu a dále uvést a prokázat zdroj peněžních prostředků a případně sdělit a prokázat další informace vyžádané provozovatelem. Objednávka se pak realizuje až poté, co jsou provozovateli sděleny výše uvedené informace a to po přihlášení klienta na svůj účet.
 6. Před odesláním objednávky provozovateli, je klientovi umožněno zkontrolovat a stornovat tuto objednávku. Objednávku odešle klient provozovateli kliknutím na tlačítko „Nakoupit Bitcoiny “ nebo „Prodat Bitcoiny” . Údaje uvedené v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné. Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení klientovi potvrdí elektronickou poštou na elektronickou adresu klienta.
 7. Provozovatel upozorňuje klienta, že v případě nezaplacení potvrzené objednávky bude objednávka bez dalšího stornována.
 8. Provozovatel si vyhrazuje pr ávo zrušit potvrzenou objednávku z důvodu výkyvu kurzu či jiné objektivní příčiny nemožnosti plnění ve smluveném rozsahu. V takovém případě bude částka uhrazená klientem na koupi bitcoinu či prodávaný bitcoin zaslán obratem (do 24 hod) zpět na bankovní účet, případně do bitcoinové peněženky.
 9. Pokud peníze či bitcoiny dorazí na účet/bitcoinovou peněženku do 4 hodin od potvrzení obědnávky, je garantován kurz v době objednávky. Jestliže peníze či bitcoiny budou připsány déle než do 4 hodin od potvrzení objednávky má právo provozovatel na změnu objednávky dle aktuálního kurzu. O této změně bude zákazník vyrozuměn elektronickou poštou, kde může tuto změnu potvrdit či stornovat. V případě storna obědnávky je provozovatel povinen neprodleně odeslat zákazníkovi peníze či bitcoiny zpět.
 10. Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem vzniká až okamžikem připsání platby klienta na bankovní účet provozovatele, případně připsáním bitcoinu do bitcoinové peněženky provozovatele.
 11. Provozovatel je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství objednané bitcoinu, výše kupní ceny) požádat klienta o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 12. Smlouvu uzavřenou podle těchto obchodních podmínek naplní prodávající odesláním bitcoinu na adresu bitcoinové peněženky uvedené klientem v jeho objednávce, případně odesláním finančních prostředků na bankovní účet klienta uvedeném v jeho objednávce.
 13. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3. REGISTRACE A VERIFIKACE ÚČTU
 1. V rámci registrace na webové stránce a při objednávání bitcoinu a eventuálně ověřování a získávání informací dle zákona číslo 253/2008 Sb. je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a poskytovat provozovateli jen úplné informace.
 2. Provozovatel zakazuje vedení více účtu na stejnou osobu a zakazuje klientovi, aby používal účty jiných klientů.
 3. V rámci registrace musí klient, jedná-li se o fyzickou osobu, uvést všechna jména a příjmení, rodné číslo a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, statní občanství, jde-li o podnikající osobu tak dále obchodní firmu, místo podnikání a identifikační číslo a jedná-li se o právnickou osobu tak obchodní firmu nebo název včetně dodatku, sídlo, identifikační číslo a údaje o fyzické osobě, která je členem jejího statutárního orgánu.
 4. Klient je povinen učinit takové opatření, aby třetí osoba nemohla mít přístup k jeho účtu a dále provozovatel zakazuje klientovi, aby umožnil třetí osobě přístup k jeho účtu anebo aby sděloval třetí osobě jakékoli informace týkající se jeho účtu.
 5. V případě, že klient zjistí jakékoli narušení či pokus o narušení jeho účtu, např. zneužití účtu klienta či jeho přístupových údajů a hesla, je povinen bezodkladně o takové skutečnosti vyrozumět provozovatele.
 6. Provozovatel může zrušit či zablokovat uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy klient svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) či poruší právní předpisy anebo zaznamená na účtu podezřelou činnost. Zrušením účtu či jeho blokací pak není dotčena informační povinnost dle zákona číslo 253/2008 Sb., kterou má provozovatel vůči státní úřadům včetně orgánů činných v trestním řízení.
 7. Provozovatel má právo nad rámec předchozího odstavce zablokovat účet na nezbytnou dobu v následujících případech:
  1. klient neprovede verifikaci svého účtu.
  2. provozovatel zaznamená pokus o získání neoprávněného přístupu k účtu klienta (napadení či prolomení ochrany účtu ze strany provozovatele).
  3. v případě údržby serveru či jiných obdobných oprav a úprav či aktualizací.
  4. určí-li tak rozhodnutí státní moci.
  5. v případě vyšší moci či neočekávaných provozních potíží.
 8. Verifikací účtu klienta je míněno ověření bankovního účtu a ověření osobních údajů a trvalé adresy. K ověření bankovního účtu je potřeba poslat kopii či screenshot výpisu z účtu, podstatné jsou údaje o majiteli účtu. Ověření osobních údajů a trvalé adresy provádí provozovatel na základě platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas) a druhého dokladu vystaveného státní autoritou (např. řidičský průkaz, rodný list). V případě, že doklady totožnosti neobsahují adresu, pak je nutné nahrát potvrzení vystavené státní autoritou, které obsahuje jméno a trvalé bydliště klienta. Zaslané kopie dokladů musí být v náležité kvalitě tak, aby bylo možné je bez obtíží jednoznačně přečíst a identitu klienta ověřit. Doklady musí být platné. V případě právnických osob vyžadujeme stejné údaje od fyzických osob, které za právnickou osobu jednají. Provozovatel si vyhrazuje právo v rámci registrace a verifikace požadovat další informace za účelem identifikace klienta, případně za účelem kontroly klienta.
 9. Důvod, rozsah registrace a verifikace účtu je vyžadováno podle zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A REKLAMACE
 1. Provozovatel upozorňuje klienta, že po provedení výše uvedené platby není možné od uzavřené smlouvy odstoupit, protože nákup či prodej bitcoinu naplňuje podmínky § 1837 OZ.
 2. Klient nemá právo odstoupit od smlouvy dle ustanovení § 1837 písm. b) OZ, pokud se jedná o dodávku zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 3. Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude moci splnit svůj závazek dle smluvených podmínek a to z důvodu nedostatečné (žádné) likvidity či pohybu trhu, přerušení dodávky proudu, přerušení internetového připojení na straně provozovatele, přerušení provozu burzy virtuálních měn, která obchoduje s bitcoiny, výrazném kolísání trhu (kurzu bitcoinu) nebo v případě událostí vyšší moci.
 4. Klient má právo zahájit reklamační řízení z důvodu neposkytnutí služby ze strany poskytovatele či vadného poskytnutí služby ze strany poskytovatele, respektive neprovedení objednané obchodní transakce (nákup nebo prodej bitcoinu) provozovatelem nejpozději do 15-ti dnů od provedení úhrady z jeho strany na účet provozovatele nebo od odeslání bitcoinu do bitcoinové peněženky provozovatele. Reklamaci musí klient zaslat písemně na adresu sídla provozovatele, Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava.
 5. Klient je povinen k reklamaci připojit listiny, kterých se dovolává a dále je povinen připojit doklad o provedení platby, respektive doklad o odeslání bitcoinu. V případě žádosti provozovatele je klient povinen předložit i jiné podklady či listiny, které si provozovatel vyžádá.
 6. Provozovatel se zavazuje reklamaci posoudit ve lhůtě 30 dnů a shledá-li reklamaci oprávněnou, tak se zavazuje i v této lhůtě nárok klienta vypořádat. V rámci vypořádání nároku klienta se provozovatel i klient se zavazují, že případné vzájemné nároky (závazky) z neprovedené uzavřené smlouvy vypořádají dle zásad o bezdůvodném obohacení k přihlédnutí k aktuálnímu kurzu bitcoinu.
5. RIZIKA, POUČENÍ, UPOZORNĚNÍ
 1. Klient bere na vědomí riziko, jenž vychází z obchodování s bitcoiny.
 2. Klient bere na vědomí výrazné změny hodnoty bitcoinu vůči reálným měnám. Vzhledem k výrazným neočekávaným pohybům na trhu se může hodnota bitcoinu v podstatě kdykoliv výrazně zvýšit nebo snížit.
 3. 3. Klient bere na vědomí právní a faktickou povahu bitcoinu včetně jeho charakteristiky, tj. že se jedná o anonymní virtuální měnu, která není regulovaná žádnou autoritou. Klient prohlašuje, že zvážil svou finanční a majetkovou situaci a zejména, že zvážil vysokou míru rizika.
 4. Bitcoin není v České republice zákonnou měnou a není tak vázán na regulaci českých státních orgánů (např. Česká národní banka) a právních předpisů upravujícími platební styk (např. zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku a zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti aj.).
 5. Hodnota bitcoinu vůči zákonné měně je vysoce a rychle kolísavá nestálá a nepředvídatelná, kdy v rámci této vlastnosti může dojít k rychlé ztrátě hodnoty bitcoinu.
 6. Klient je srozuměn s tím, že provozovatel neručí za škody, ztráty zisku, ztráty příjmů, ztráty podnikání, ztrátu dat, nepřímé nebo následné ztráty způsobené z nedbalosti nebo z nelegální vědomé činnosti klientů a třetích osob a dále pokud klient poruší své povinnosti stanovené obchodními podmínkami. Provozovatel dále neručí za škody způsobené chybou nebo úmyslem třetích stran.
 7. Provozovatel neodpovídá za škody a újmy způsobené vyšší mocí, jakož za škody, které vznikly Klientu v důsledku rozhodnutí soudů, státního zastupitelství, policie, orgánů státní moci a správy, jakož i jiných orgánů oprávněných Provozovateli cokoli nařídit, jakož i za škody a újmy vzniklé Klientům v důsledku změny právních předpisů a Podmínek.
 8. Klient prohlašuje, že tato rizika a výše uvedené skutečnosti bere plně na vědomí s tím, že provozovatel nemá možnost tato rizika jakýmkoliv způsobem ovlivňovat a není za ně zodpovědný.
6. OMEZENÍ SLUŽEB, ZÁKON Č. 253/2008 SB.
 1. Klient bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění zavést objemová omezení (na jeden obchod nebo na součet obchodů) nebo omezení počtu provedených obchodů vztahujících se na jednoho klienta, na skupinu klientů nebo na konkrétní bitcoinovou peněženku. Klient se o aplikování takovéhoto omezení dozví tím, že provozovatel jím požadovaný obchod neprovede. Tento postup uplatňuje Provozovatel v souladu s ustanoveními o zákazu provést obchod podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 2. Klient se dále zavazuje k uskutečňování obchodů používat výhradně své vlastní peněžní prostředky, případně bitcoiny patřící pouze jemu, nikoliv cizí osobě (fyzické nebo právnické).
 3. Dále se klient zavazuje, že služeb provozovatele nevyužije k transferu majetkových hodnot z nebo do zemí, které jsou považované z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu za rizikové nebo vysoce rizikové; seznam těchto zemí uveřejňuje a aktualizuje organizace FATF-GAFI prostřednictvím internetových stránek a dále k transferu majetkových hodnot (byť jen zčásti) osobě nebo od osoby, která má původ ve výše uvedené rizikové nebo vysoce rizikové zemi; původem se rozumí: u fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu
 4. Klient se zavazuje uhradit škodu nebo náklady, které vzniknou provozovateli nebo pokuty uložené ve správních řízeních vedených dohledovými orgány, pokud škoda, náklady nebo pokuty vzniknou v důsledku porušení kteréhokoliv ustanovení těchto obchodních podmínek ze strany klienta, jejich obcházením, zejména rozkládáním obchodů na více obchodů nebo používáním více peněženek s virtuální měnou.
 5. Klient se zavazuje, že nevyužije služeb provozovatele k nákupu nebo prodeji bitcoinů, pokud by tyto nákupy a prodeje byly rozděleny do dvou a více spolu jakkoliv souvisejících obchodů, které by v součtu přesáhly hodnotu 1000 EUR a to z důvodu, že by takovýmto jednáním došlo k porušení zákazu provést obchod podle § 15 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 54 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb.
7. ZÁVAZNÉ PROHLAŠENÍ KLIENTA
 1. Klient prohlašuje, že se rozhodl pro nákup a prodej bitcoinů z některého či některých z těchto důvodů: zhodnocení svého majetku; spekulace; převod již nabytých bitcoinů na zákonné peníze, nákup bitcoinu za účelem úhrady zboží či služeb, převod zákonných peněž na bitcoin. Klient je povinen informovat provozovatele o důvodnosti nákupu či prodeje bitcoinu a v případě, že ani jeden z výše z výše uvedených důvodů neodpovídal jeho záměru, tak obchod nebude provádět prostřednictvím provozovatele, případně svůj důvod neprodleně sdělí provozovateli.
 2. Klient srozuměn s tím, že provozovatel je na základě ustanovení § 9 zákona číslo 253/2008 Sb. povinen přezkoumat zdroje peněžních prostředků, případně jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká. Na základě výše uvedené zákonné povinnosti klient prohlašuje, že zdrojem peněžních prostředků či majetku je legální příjem a to buď příjem z podnikání nebo jiné výdělečné činnosti včetně příjmu z pronájmu, půjčka, dar, výhra, dědictví, příjem z prodeje jiného majetku či kombinace těchto příjmů. Klient se zavazuje, že pokud ani jeden z výše uvedených zdrojů peněžních prostředků či majetku neodpovídá skutečnosti, neprodleně sdělí provozovateli konkrétní zdroj peněžních prostředků či majetku. Na žádost provozovatel poskytne klient informace, které jsou k provedení kontroly nezbytné včetně předložení příslušných dokladů.
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Provozovatel si vyhrazuje právo dle svého uvážení změnit, doplnit nebo odstranit jakékoli ustanovení těchto obchodní podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Pro právní vztahy mezi klientem a provozovatelem je vždy rozhodující to znění obchodních podmínek, které platilo ke dni odeslání objednávky.
 3. Případné spory, které vzniknou mezi provozovatelem a klientem na základě uzavřené kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Platné od 2.7.2017